Notis Privasi

Sebagai subjek data yang memberi data kepada Kementerian Belia dan Sukan dan / atau berkenaan dengan agensinya (“Agensi”), anda bersetuju dengan mana-mana penggunaan dan pemprosesan Agensi dan termasuk semua data peribadi anda, tanpa batasan, yang diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada Agensi (secara kolektif, “Data Peribadi”) untuk tujuan pemprosesan data anda; menjalankan proses pengesahan seperti yang diperlukan untuk mengesahkan kesahihan maklumat / Data Peribadi yang diberikan kepada / dikumpulkan oleh kami tentang anda; menghubungi anda; dan / atau mengekalkan rekod Agensi (secara kolektif, “Tujuan”).

Agensi juga boleh memproses Data Peribadi, yang dianggap “sensitif” oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. “Data Peribadi Sensitif” bermaksud apa-apa data peribadi yang mengandungi maklumat mengenai kesihatan atau keadaan fizikal atau mental anda, pendapat politik, agama dan kepercayaan atau kepercayaan lain yang serupa, kelakuan atau perlakuan yang didakwa terhadap diri anda tentang apa-apa kesalahan atau apa-apa data peribadi lain yang kemudiannya dikategorikan oleh pihak berkuasa yang berkaitan sebagai data peribadi sensitif (secara kolektif, “Data Peribadi Sensitif”). Untuk tujuan Notis ini, Data Peribadi hendaklah termasuk Data Peribadi Sensitif.

Agensi juga ingin memaklumkan kepada anda bahawa Data Peribadi anda boleh didedahkan kepada lokasi-lokasi di luar Kawasan Malaysia dan syarikat-syarikat yang berkaitan dengan Agensi serta kepada pihak ketiga, seperti pemberi perkhidmatan dan agensi kerajaan, atas alasan yang berkaitan dengan Tujuan tersebut.

Agensi boleh menyimpan Data Peribadi anda untuk alasan yang berkaitan dengan Tujuan tersebut.

Anda boleh membuat pertanyaan bertulis dan, apabila fi yang ditetapkan telah dibayar, meminta secara bertulis untuk mengakses, atau membetulkan, Data Peribadi anda atau menghadkan pemprosesannya pada bila-bila masa selepas ini dengan mengemukakan permintaan itu kepada Pegawai Perlindungan Data Peribadi Agensi melalui pos berdaftar atau email (yang mesti dihantar dari alamat e-mel yang didaftarkan dengan Agensi) seperti yang dinyatakan di bawah.